Home Bài Đọc Chúa Nhật

Bài Đọc Chúa Nhật

Các Bài Đọc Thường Niên II

Thứ 7 Tuần 1 Mùa Thường Niên 2 Thứ 6 Tuần 1 Mùa Thường Niên 2 Thứ 5 Tuần 1 Mùa Thường Niên 2 Thứ 4 Tuần...

Các Bài Đọc Thường Niên I

Thứ 7 Tuần 1 Mùa Thường Niên 1 Thứ 6 Tuần 1 Mùa Thường Niên 1 Thứ 5 Tuần 1 Mùa Thường Niên 1 Thứ 4 Tuần...

Các Bài Đọc Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục...

Các Bài Đọc Lễ Riêng

Thánh Râymunđô Penyafort, linh mục Ngày 7/1 Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 13 tháng 1 Thánh Antôn, viện phụ Ngày 17 /1 Thánh...

Các Bài Đọc năm C

  Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm...

Các Bài Đọc năm B

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm...

Các Bài Đọc năm A

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm...