Hình ảnh chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Philippines

0
1157

Hình ảnh chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Philippines

PopeFrancis-16Jan2015-4.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-5.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-6.jpg

 PopeFrancis-16Jan2015-7.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-3.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-8.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-9.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-1.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-10.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-11.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-12.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-13.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-14.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-15.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-16.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-17.jpg

 
PopeFrancis-16Jan2015-19.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-20.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-21.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-29.jpg

 PopeFrancis-16Jan2015-22.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-23.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-24.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-25.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-26.jpg

 PopeFrancis-16Jan2015-27.jpg

PopeFrancis-16Jan2015-28.jpg

PopeFrancis-Family-2.jpg


PopeFrancis-Family-1.jpg

 
PopeFrancis-homelesschildren-4.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-5.jpg

 PopeFrancis-homelesschildren-6.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-7.jpg

 PopeFrancis-homelesschildren-8.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-9.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-10.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-11.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-12.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-13.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-14.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-15.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-1.jpg

PopeFrancis-homelesschildren-2.jpg


 

Tin Tức Công Giáo