Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014)

0
1151

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)


Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_linh.mp3″]
Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_nhut.mp3″]
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_nhut.mp3″]
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_bac.mp3″]
Lm Môrít Lục Vĩnh Phố
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_pho.mp3″]
Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_dung.mp3″]
Lm Giuse Phạm Quốc Văn
[sc_embed_player_template1 fileurl=”http://daminhop.net/z/audio2/suytonthanhgia2014_vav.mp3″]

Nguồn: Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông