Thư mời của Anh Thông và ban tổ chức của hội Trùng Dương tham gia ngày họp mặt

0
1568

Đính kèm theo đây là lá thư mời của Anh Thông và ban tổ chức của hội trùng Dương