Camping July 30, 2016

0
1247

For GPS, use the following address:
351 Gradyville Road.
Newtown Square, PA 19073

Sau đó chạy tiếp vào camp area #13

Đúng 8:33 pm cổng chính sẽ đóng, nếu anh chị em nào đến sau 8:30pm thì bắt buộc phải vào đường khác.

(Chúa Nhật sẽ có lễ lúc 1h tại camping area)

Thân mến

THUẬT PHẠM

 

 

Enclosed is your informational camping packet for your stay at Ridley Creek State Park. If you have any questions, please respond to this email or contact

Michael P. Bonner | DCNR Ranger

Ridley Creek State Park, 1023 Sycamore Mills Rd. Media, PA 19063
Phone: 610.892.3901 | Fax: 610.892.3906
www.dcnr.state.pa.us | www.visitPAparks.com