Đại Lễ Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam 11-16-2014 (Phần 3)

0
547

Đại Lễ Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam 11-16-2014 (Phần 3)

Tại Thánh Đường St. Thomas Aquinas
1719 Morris St, Philadelphia, PA 19145

Xin xem thêm nhiều hình tại đây: http://goo.gl/Jii1Dk