Tiệc Văn Nghệ Sau Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014

0
388

Tiệc Văn Nghệ Sau Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014

Tại hội trường, St. Thomas Aquinas
1719 Morris St, Philadelphia, PA 19145
Xin xem thêm nhiều hình tại đây: http://goo.gl/Jii1Dk