Lịch Sử Cha Linh Hướng

0
2065
 1. Cha Cố Antôn Vũ Như Huỳnh: 1976-1990

 2. Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh: 1990-2004

 3. Lm. Giuse Trần Kim Thiện: 2004-2006

 4. Lm. Đôminicô Trần Minh Đức: 2006-2009

 5. Sát nhập vào Giáo Xứ St. Francis de Sale vào tháng 6 năm 2009 qua cha Zachary Navit.

 6. Lm. Phaolo Đậu Đình Luyện 6/2009 – 4/2010

 7. Đức Ông Trịnh Minh Trí: 4/2010 đến 1/2012, với sự giứp đỡ của quý cha: Cha Tiến, Cha Đức, Cha Chung, Cha Luyện, cha Lượng

 8. Tháng 8 năm 2010, Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời tách ra khỏi Giáo Xứ St. Francis de Sale và trở lại độc lập như trước.

 9. Lm. Gioan Nguyễn Thành Chung: Tháng 11, 2012

 10. Lm. Đôminicô Trần Minh Đức: 7/2013 – 7/2017

 11. Lm. Peter Trinh Minh Quân 7/2017 (hiện tại)