Chương trình thánh lễ cầu nguyện, phát tang và an táng cho Ông Giuse Trần Đức Nghinh

0
798

Quý Chức thân mến, Xin được kính chuyển đến quý chức chương trình thánh lễ cầu nguyện, lễ phát tang và thánh lễ an táng cho. Ông Giuse Trần Đức Nghinh

 

Thứ Hai, ngày 7 tháng 4 vào lúc 7:00 tối

Đọc kinh và Thánh Lễ tại Thánh Đường Saint Francis de Sales

(Nhà thờ dưới)

4625 Springfield Avenue

Philadelphia, Pa 19143

 

Thứ Ba,  ngày 8 tháng 4 vào lúc 7:00 tối

Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales

(Nhà thờ dưới)

4625 Springfield Avenue

Philadelphia, Pa 19143

 

Thứ Tư, ngày 9 tháng 4 vào lúc 7:00 tối

Đọc kinh tại Thánh Đường Saint Francis de Sales

(Nhà thờ dưới)

4625 Springfield Avenue

Philadelphia, Pa 19143

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 vào lúc 7:00 tối

Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Saint Francis de Sales

(Nhà thờ dưới)

4625 Springfield Avenue

Philadelphia, Pa 19143

 

Thứ Sáu,  ngày 11 tháng 4 vào lúc 9 giờ sáng

Thánh lễ an táng Ông Giuse Trần Đức Nghinh

Viếng xác & Đọc kinh vào lúc 9 giờ sáng

Thánh Lễ An Táng vào lúc 10:30 giờ sáng

tại Thánh Đường Saint Francis de Sales

4625 Springfield Avenue

Philadelphia, Pa 19143

 

Linh Cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang:

Saints Peter & Paul

1600 S. Sprout Road

Springfield , PA 19064

 

Please forward & spread out the word.

Thank you

TNP