Công Tác của Hội

0
647

HỘI KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

“Phục Vụ Trong Khiêm Nhường”

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC HỘI VIÊN PHỤC VỤ THÁNH LỄ NGÀY 09/02/2014

1. Đọc Sách Thánh : Bài đọc 1:   Anh Kỳ Nguyễn

                                Bài đọc 2:   Anh Hứa Gia Tường

                                         Anh Đoàn Gia Luật ( dự bị )

2. Lời Nguyện Giáo Dân :

                 Anh Trương Quốc Hùng                                Anh Nguyễn Thành  Quang

                                               Anh Đoàn Gia Luật ( dự bị )

3. Xóc Giỏ Nhà Thờ :

       Anh Trần Quang                     Anh Nguyễn Văn Thành                       Anh Nguyễn Văn Tuất

       Anh Bình Nguyễn                   Anh Trần Công Khanh                           Anh Phạm Minh Châu

                                                          Anh Đoàn Gia Luật ( dự bị )

4. Dâng Của Lễ :

       Anh Trần Quang                    Anh Nguyễn Văn Thành               Anh Nguyễn Văn Tuất

                         Anh Trần Công Khanh                            Anh Bình Nguyễn

                                                       Anh Đoàn Gia Luật ( dự bị )

5. Phục Vụ Thánh Thể :

                            Ô. Nguyễn Vị                                              Ô. Lâm Ngọc Ruẫn                  

                                                    Ô. Nguyễn Công Thành ( dự bị )

6. Cám ơn : ( Cha, Thầy Phó Tế, BCH Cộng Đoàn, Ca Đoàn, Các em Giúp Lễ …)

                                                         Ô. Nguyễn Vị

Để thánh lễ được nghiêm trang và sốt sắng, rất mong các hội viên đã được phân công phục vụ thánh lễ   …     nhớ và chuẩn bị tốt công việc được giao.

Nguyện Xin Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse chúc lành tất cả hội viên chúng con.

                                                                                                    TM. Hội Kính Thánh Giuse Lao Động

                                                                                                                Giuse Đoàn Gia Luật